Regulamin pływalni

 

 

 

R E G U L A M I N

PŁYWALNI KRYTEJ MOSiR W PUŁAWACH

 

 

PRZEPISY OGÓLNE:

 

1. Pływalnia kryta jest częścią Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.

2. Pływalnia kryta otwarta jest:

- od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00

- w soboty w godz. 8.00 – 22.00

- w niedziele w godz. 10.00 – 16.00.

3. Z pływalni mogą korzystać:

sekcje pływackie klubów sportowych, organizacje prowadzące naukę pływania, szkoły

- indywidualnie – osoby umiejące pływać,

- grupowo – osoby uczące się pływać lub doskonalące pływanie pod opieką osoby prowadzącej, zajęcia   - (maksymalnie 15 osób na jednego opiekun),

- dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4. Z pływalni nie mogą korzystać osoby:

których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,

- z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,

- chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

 

5. Przebywanie na pływalni grup zorganizowanych dozwolone jest tylko w obecności trenera-instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego, lub osoby upoważnionej przez „najemcę” do prowadzenia zajęć.

6. Za organizację zajęć przebywających na basenie grup zorganizowanych całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.

7. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na pływalni czuwa dyżurny ratownik. Osoby te zobowiązane są do całkowitego przestrzegania zaleceń porządkowych dyżurującego ratownika.

8. Wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem karty wstępu (karnetu, biletu), a w czasie zawodów sportowych za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

9. Bilety wstępu obowiązują wszystkie osoby, które ukończyły 3 lata.

10.    Zespoły  (grupy) i osoby indywidualne korzystające z krytej pływalni obowiązuje minutowy rozkład zajęć. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane do szatni i na pływalnię.

11.    Dyżurujący na basenie ratownik zobowiązany jest do każdorazowego zapisywania liczby uczestników do dziennego raportu pływalni. Maksymalna liczba biorących  udział w zajęciach na pływalni nie może przekraczać 40 osób w basenie pływackim oraz po 15 osób w brodzikach.

 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:

 

1. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest:

przed wejściem do szatni pobranie paska wraz z kluczem od szafki ubraniowej,

- włożenie butów do worka foliowego,

- przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie ubrania wierzchniego, odzieży i obuwia w szafce ubraniowej,

- umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC),

- używanie czystego stroju kąpielowego, oraz obuwia kąpielowego (klapki),

- przejście do basenu przez brodzik z dezynfekowaną wodą,

- podporządkowanie się poleceniom ratownika i w wypadku grup zorganizowanych prowadzącemu zajęcia,

- na sygnał oznaczający koniec kąpieli (zajęć) natychmiast opuścić niecki basenów,

- utrzymanie czystości i porządku w szatni, pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni,

 

2. Przebywającym na terenie pływalni nie wolno:

wchodzić do wody bez pozwolenia,

- biegać po chodnikach otaczających nieckę pływalni,

- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, jeść przy niecce pływalni oraz żuć gumy,

wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła,

- hałasować,

- wprowadzać zwierząt,

- wszczynać fałszywych alarmów,

- skakać do basenów bez zezwolenia ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia.

 

3. Zasady korzystania z pływalni przez grupy:

wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie,

- prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach,

- liczebność grupy przypadająca na jedna osobę prowadzącą – 15 osób,

- spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia,

- prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą; grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię,

- prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni oraz za właściwe zachowanie się grupy  ( na pływalni, w szatniach i wc),

- prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za pobranie przed wejściem do szatni pasków wraz z kluczykami od szafek ubraniowych oraz rozliczenie się z nich po zakończeniu zajęć,

- po zajęciach – jeżeli był używany – należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, koła i żerdzie ratownicze).

 

4. W czasie zawodów organizator jest obowiązany przestrzegać przepisów regulaminu. Jest również odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.

 

5. Czas zajęć na pływalni wynosi 45 min.  Jest on liczony od wejścia na pływalnię do jej opuszczenia.

 

6. W godzinach ogólnodostępnych atrakcje basenowe ( zjeżdżalnia, urządzenia do masażu podwodnego i inne ) są uruchamiane w miarę potrzeb i zainteresowania osób korzystających z pływalni.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać dalszego korzystania z pływalni.

2.  Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględnie podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia lub ratownika dyżurnego.

3. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych w szatni, nieoddane do depozytu na przechowanie dyżurnemu pracownikowi szatni, kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

4. Otrzymany przed wejściem do szatni pasek wraz z kluczykiem do szafki ubraniowej podlega rozliczeniu i zwrotowi dyżurnemu pracownikowi szatni przy jej opuszczaniu. Za zagubienie bądź zniszczenie paska z kluczykiem obowiązuje ustalona kara pieniężna w wysokości 50 zł.

5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

6. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni bez zwrotu kosztów wstępu lub wynajęcia pływalni.

7. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

8. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Zarządzający Obiektem nie odpowiada.

9. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pływalni należy zgłaszać do kierownictwa obiektu.

 

 

                                                                                   DYREKCJA

 

                                                    MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI

 

                                                                               w PUŁAWACH

 

 

 

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 z 7.06.1997 r. z późn. zmian.)

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.