18.08.2019 - III LIGA PIŁKI NOŻNEJ WISŁA PUŁAWY - CHEŁMIANKA
 21.08.2019 - IV WAKACYJNY TURNIEJ TENISA
 24.08.2019 - WAKACYJNY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ PLAŻOWEJ
 24.08.2019 - III LIGA PIŁKI NOŻNEJ WISŁA PUŁAWY - SIARKA TARNOBRZEG
 31.08.2019 - III LIGA PIŁKI NOŻNEJ WISŁA PUŁAWY - HUTNIK KRAKÓW

 

Strona główna

Koordynator nauka pływania

KOORDYNATOR PROGRAMU NAUKI PŁYWANIA - NABÓR

 

 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator Programu nauki pływania

 

Wymagania:

- kwalifikacje trenera pływania

- doświadczenie w realizacji podobnych programów

- dyspozycyjność

 

Dodatkowe:

- umiejętność obsługi komputera i programów służących do organizacji zawodów

- komunikatywność, łatwość rozwiązywania konfliktów

 

Do obowiązków koordynatora należy:

-        bezpośredni nadzór nad realizacją programu, hospitacje zajęć, prowadzenie dziennika zajęć koordynatora,

-        przygotowanie harmonogramu realizacji Programu w porozumieniu z dyrektorem MOSiR-u i dyrektorami szkół,

-        zatwierdzanie rocznych planów sporządzanych przez osoby realizujące program,

-        opiniowanie kwalifikacji kandydatów, którym powierzone zostanie prowadzenie zajęć,

-        tworzenie grup, ich reorganizacja i likwidacja,

-        organizacja zastępstw, w tym zastępowanie prowadzących zajęcia w szczególnych przypadkach,

-        współpraca z dyrektorem MOSiR-u, dyrektorami szkół, trenerami i rodzicami uczestników programu,

-        organizowanie okresowych zawodów - sprawdzianów postępów uczestników programu, w tym zapewnienie obsługi sędziowskiej, technicznej, medycznej podczas zawodów międzyszkolnych,

-        składanie rocznego sprawozdania z realizacji programu wraz z oceną pracy trenerów oraz przedkładanie innych informacji wymaganych przez MOSiR w Puławach i  Miasto Puławy.

 

Podstawa prawna realizacji Programu: uchwała nr III/21/18 Rady Miasta Puławy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla miasta Puławy.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, przewidywany czas zatrudnienia – od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny z danymi kontaktowymi, w tym nr telefonu, kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Termin składania dokumentów – 23.08.2019r, do godz.14.00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu)

Miejsce składania dokumentów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy, pok. 403 (sekretariat)

 

W przypadku pozytywnej oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.